Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,614,916

 Nghiên cứu thực nghiệm xác định tỷ lệ tham dự của ethanol trên động cơ diesel phun gián tiếp sử dụng lưỡng nhiên liệu ethanol-diesel
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Trung
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Trường đại học Quảng Bình
marriage affairs open i want an affair
; Số: 04;Từ->đến trang: 56-64;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm xác định tỷ lệ tham dự ethanol cho động cơ diesel phun gián tiếp khi sử dụng lưỡng nhiên liệu ethanol-diesel. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ tham dự lớn nhất của ethanol trong điều kiện động cơ không bị cháy kích nổ và không làm tăng suất tiêu hao năng lượng. Với mục tiêu trên, kết quả thực nghiệm cho thấy tỷ lệ tham dự của ethanol đạt được khoảng 27% trên tổng khối lượng nhiên liệu ethanol-diesel cung cấp.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
This paper shows the results of experimental research determining participation rates of ethanol for indirect injection diesel engines using ethanol-diesel. The purpose of the study to determine the rate of the largest participation of ethanol in the condition of combustion without knocking and increasing energy consumption rate. With this purpose, the experimental results showed that participants rate of ethanol up to about 27 percent of the total mass of ethanol-diesel fuel supply.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn