Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,974,609

 NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MÀNG POLYANILINE TRONG DUNG DỊCH CHỨA POLYVINYL alcohol
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hường
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục, ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng; Số: 6;Từ->đến trang: xxx;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn