Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: nghiên cỨU TÍNH OXI HÓA KHỬ cỦA MÀNG POLYPYROLE PHA TẠP BỞI TiF62- BẰNG PHƯƠNG PHÁP CÂN VI LƯỢNG THẠCH ANH ĐIỆN HÓA. Tác giả: Lê MInh Đức, Nguyễn Thị Hường. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 5(90). Trang: 25-28. Năm 2015. (Jun 15 2015 8:11AM)
[2]Bài báo: nghiên cỨU xỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐIỆN HÓA . Tác giả: Nguyễn Thị Hường. Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Đại học Sư phạm, ĐHĐN. Số: 14(01). Trang: 7-10. Năm 2015. (Jun 15 2015 8:16AM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MÀNG POLYANILINE TRONG DUNG DỊCH CHỨA POLYVINYL alcohol. Tác giả: Nguyễn Thị Hường. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng. Số: 6. Trang: xxx. Năm 2015. (Jun 15 2015 8:17AM)
[4]Bài báo: KHẢO SÁT SỰ THAY ĐỔI KHỐI LƯỢNG MÀNG POLYPYRROLE TRONG QUÁ TRÌNH OXI HÓA KHỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CÂN VI LƯỢNG THẠCH ANH ĐIỆN HÓA . Tác giả: Lê Minh Đức, Nguyễn Thị Hường. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 3(76). Trang: 16-19. Năm 2014.
(Jun 15 2014 10:07PM)
[5]Bài báo: NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT OXI HÓA KHỬ CỦA MÀNG POLYPYRROLE ĐƯỢC PHA TẠP BỞI ANION HEXAFLUOROTITANATE TiF62- . Tác giả: Lê Minh Đức, Nguyễn Thị Hường
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Tháng 5. Trang: 15. Năm 2014.
(Jun 15 2014 10:10PM)
[6]Bài báo: TÍNH CHẤT VÀ KHẢ NĂNG BẢO VỆ KIM LOẠI CỦA MÀNG POLYPYRROLE PHA TẠP BẰNG ANION HEXAFLUOROTITANATE TIF62-. Tác giả: Lê Minh Đức, Nguyễn Thị Hường. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 11(86). Trang: 12-15. Năm 2014. (Jun 15 2015 8:09AM)
[7]Bài báo: NGHIÊN CỨU XỬ LÝ ION KIM LOẠI NẶNG Ni2+ BẰNG OXIT SẮT TỪ. Tác giả: Nguyễn Thị Hường
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 10 [71]. Trang: 126-129. Năm 2013.
(Jun 15 2014 10:04PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu xử lý thuốc nhuộm azo bằng phương pháp điện hoá-fenton kết hợp. Tác giả: Nguyễn Thị Hường. Đại học Đà Nẵng. Số: 3(52). Trang: 70-75. Năm 2012. (Sep 19 2012 11:21PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu xác định tổng hàm lượng kễm trong đất nông nghiệp ở một số địa bàn thuộc thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Hường
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Đại học Sư phạm-DHĐN. Số: 3(02). Trang: 23-29. Năm 2012. (Sep 19 2012 11:26PM)
[10]Bài báo: Xây dựng quy trình phân tích hàm lượng kim loại đồng trong rau muống ở một số khu vực thuộc thành phố Đà Nẵng . Tác giả: Nguyễn Thị Hường
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐH Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 5 (40). Trang: 105-111. Năm 2010.
(Oct 23 2011 10:22AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn