Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,694,312

  NGHIÊN CỨU XỬ LÝ ION KIM LOẠI NẶNG Ni2+ BẰNG OXIT SẮT TỪ
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Nguyễn Thị Hường
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 10 [71];Từ->đến trang: 126-129;Năm: 2013
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tách loại Ni2+ trong dung dịch bằng oxit sắt từ được nghiên cứu trong bài báo này. Oxit sắt từ được điều chế trong phòng thí nghiệm từ các hóa chất đơn giản, rẻ tiền. Phương pháp mang lại hiệu quả cao trong xử lý nước thải ô nhiễm chứa nhiều kim loại nặng. Hiệu suất tách loại Ni2+ được xác định bằng phương pháp so màu. Các thông số quan trọng trong quá trình xử lý được xác định giá trị tối ưu. Với giá trị pH=7, thời gian xử lý 40 phút là điều kiện tốt nhất cho quá trình. Ngoài ra, kết quả thực nghiệm cho thấy với nồng độ 0,2 ppm Ni2+ cũng có thể bị oxít sắt từ hấp phụ và hiệu suất xử lý đạt trên 40%. Các đại lượng xác suất thống kê được tính toán và thể hiện độ chính xác chấp nhận được của phương pháp. Các điều kiện thực nghiệm được áp dụng xử lý, tách loại kim loại Ni trong dòng thải của một nhà máy mạ điện ở khu Công nghiệp Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng. Hiệu suất tách loại Ni2+ đạt được trên 50%.
ABSTRACT
The removal of Ni(II) ions from aqueous solutions by adsorption onto magnetic iron oxide was investigated. Fe3O4 was synthesied in laboratory with availble and cheap chemicals. The adsorption of Ni2+ was feasible and high efficiency. Treatment efficiency of Ni2+ was obtained with comparion the absorption of solution between adsorption spectroscopy. The main parameters of treatment were optimised. , the absorption of Ni2+ could been optimal at pH=7, 400C. Under the optimum experimental conditions employed, the efficiency of removal for Ni2+ could be 40%. The statistics quantities were determined to know the error of studying method. These are small enough to make sure the certainty.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn