Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,604,370

 Nghiên cứu tổng hợp polymersomes được gắn hạt nano sắt từ-Ứng dụng trong vận chuyển thuốc có hướng đích và hình ảnh cộng hưởng từ (MRI)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Viet Thang Ho, Nguyen Thi Minh Xuan, Wen Hsuan Chiang, Hsin-Cheng Chiu
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học&Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 12(61);Từ->đến trang: 100-104;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn