Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ước tính lộ trình tối ưu của tàu thủy dựa trên mô hình thử nghiệm và dữ liệu thời tiết
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van Minh Nguyen, MyungJun Jeon, Hyeon Kyu Yoon
Nơi đăng: Proceeding of Korea Institute of Navigation and Port Research KINPR 2015, Korea; Số: KINPR 2015;Từ->đến trang: 152-154;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn