Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ước tính hệ số thủy động lực học của tàu trên sóng dựa trên thí nghiệm PMM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Myung-Jun Jeon, DongHuyn Lee, DongMin Lee, Van Minh Nguyen, Hyeon Kyu Yoon
Nơi đăng: Proceeding of Asia Navigation Conference ANC 2015, Japan; Số: ANC 2015;Từ->đến trang: 42-50;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn