Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu về lộ trình tối ưu của tàu thủy cân nhắc đến hiện tượng parametric rolling, slamming, deck wetness.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van Minh Nguyen, MyungJun Jeon, Hyeon Kyu Yoon
Nơi đăng: Proceeding of 13th International Symposium on Practical Design of Ships and Other Floating Structures – PRADS’2016, Copenhagen, Denmark; Số: ISBN 978-87-7475-473-2;Từ->đến trang: 941-946;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn