Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Experiment investigation of shallow water effect on the hydrodynamic forces acting on hull and rudder by model test
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van Minh Nguyen, Thi Thanh Diep Nguyen, Thi Loan Mai and Hyeon Kyu Yoon
Nơi đăng: Proceeding of the 13th International Conference on Hydrodynamics; Số: ISBN 979-11-87929-08-6;Từ->đến trang: 301-310;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn