Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 A study on hydrodynamic forces induced by liquid tank of LNG carrier in waves based on experiment and Recurrent Neural Network
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van Minh Nguyen, Thi Thanh Diep Nguyen, Hyeon Kyu Yoon
Nơi đăng: Journal of Marine Science and Technology; Số: 6;Từ->đến trang: 548-563;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The sloshing of liquid in a partially filled tank is of great concern to aerospace vehicles, road vehicles and ships due to complex nonlinear motion involving the free surface of the liquid. Sloshing is a type of violent liquid motion that is created by forces such as an impact and breaking waves. Oscillation of the liquid in the vessel may threaten navigation safety. This paper attempts to predict the hydrodynamic forces induced by the motion of liquid inside a tank based on experiment and Recurrent Neural Network (RNN). The experiment of sloshing test is carried out using the Stewart platform at Changwon National University (CWNU). The motions of the LNG carrier are inputted into the Stewart platform, then the hydrodynamic forces induced by the liquid in the tank are analyzed. Then, an RNN is used to model the complex dynamics of the sloshing
load in the liquid tank and the RNN predictions are compared with the experimental results. This new approach, which offers robust modeling of the complex dynamics of a sloshing load in an LNG carrier, can be applied to simulate the ship maneuvering in waves.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn