Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,611,422

 Application of the Faster R-CNN algorithm to identify objects with both noisy and noiseless images
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Van Nam
Nơi đăng: International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARCET), ISSN: 2278-1323; Số: S.No 01, Volume 9 Issue 4 April 2020;Từ->đến trang: 112-115;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The Faster R-CNN algorithm is currently draw a lot of interests in terms of its speed and detection accuracy. Many empirical studies of using this model for identifying objects have been implemented. However, most research is deal with identifying objects of noiseless images. This study, hence, was conducted of the algorithm to identify objects with both noisy and noiseless images. The algorithm was trained to classify ten flower species. Experiments were then implemented on images in four cases; images with non being in shadow, with a ratio of 1/3, 1/2 of partially being in shadow and with totally being in shadow. Experimental results show that the accuracy of the algorithm in identifying objects depends heavily on noise level. The identification results of the model are as follows: 100/100, 76/100, 42/100, and 68/100 in cases of non being in shadow, 1/3, 1/2 of partially being in shadow, and totally being in shadow, respectively.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn