Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,690,843

 An Image Processing Based Controller for a Three Degrees of Freedom Robotic Arm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Nam; Huỳnh Bá Tấn; Nguyen Đức Quận
Nơi đăng: IPublisher: IEEE Xplore; Số: 978-1-7281-8658-0/20/$31.00 ©2020 IEEE;Từ->đến trang: 146-154;Năm: 2021
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper presents the image processing based control approach for an industrial arm. Firstly, the dynamics of 3-DOF robot arm is developed. Then, a controller combined with image processing method on Matlab software is proposed. Finally, the robot arm is designed by using the Solidwork tool, which then is embedded in Matlab software to simulate the closed-loop system. The simulation results show that the robot arms work more reliably and accurately. From this result, the controller can be applied on an industrial robot arm to serve in industrial and agricultural production with high intelligence
ABSTRACT
This paper presents the image processing based control approach for an industrial arm. Firstly, the dynamics of 3-DOF robot arm is developed. Then, a controller combined with image processing method on Matlab software is proposed. Finally, the robot arm is designed by using the Solidwork tool, which then is embedded in Matlab software to simulate the closed-loop system. The simulation results show that the robot arms work more reliably and accurately. From this result, the controller can be applied on an industrial robot arm to serve in industrial and agricultural production with high intelligence
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn