Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,691,802

 Nghiên cứu ứng dụng thuật toán mạng Nơ ron tích chập nhận dạng các đối tượng di động
Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn Văn Nam; Thành viên:  TS. Nguyễn Đức Quận
Số: T2019-06-130 ; Năm hoàn thành: 2020; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Đề tài nghiên cứu ứng dụng thuật toán mạng Nơ ron tích chập nhận dạng đối tượng di động như con người, xe ô tô, xe máy, xe đạp... Xây dựng môi trường thực nghiệm thuật toán mạng Nơ ron tích chập, một cơ sở dữ liệu để huấn luyện cho mô hình học, một cơ sở dữ liệu sau huấn luyện. Thực nghiệm nhận dạng trên đối tượng tĩnh và di động.

- Giáo dục, đào tạo: Tài liệu tham khảo tốt cho giảng viên, sinh viên ngành tự động hóa, ngành khoa học máy tính

- Kinh tế, xã hội: Áp dụng tích hợp trong robot thông minh nhận dạng đối tượng từ hình ảnh phục vụ trong công nghiệp, nông nghiệp. Tích hợp trong các drone phục vụ trong công tác cảnh báo cháy rừng, phục vụ công các điều tra và kiểm kê rừng thay cho con người.
- Địa chỉ ứng dụng: Kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng mô hình để nhận dạng các hệ động thực vật rừng phục vụ trong giảng dạy và nghiên cứu, đặc biệt là công tác kiểm kê, thống kê tài nguyên rừng. Huấn luyện mô hình này định danh các loài cây rừng từ hoa, lá, thân…

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn