Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,599,612

 Deadlock detection for resource allocation in heterogeneous distributed platforms
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ha Huy Cuong Nguyen, Hung Vi Dang, Nguyen Minh Nhut Pham, Thanh Thuy Nguyen
Nơi đăng: Springer, Cham;Recent Advances in Information and Communication Technology 2015. Advances in Intelligent Systems and Computing; Số: 361;Từ->đến trang: 285-295;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
In this paper, we study the resource allocation at the infrastructure level, instead of studying how to map the physical resources to virtual resources for better resource utilization in a cloud computing environment. We propose a new algorithm to resource allocation for infrastructure that dynamically allocate the virtual machines among the cloud computing applications based on approach algorithm deadlock detection and can use the threshold method to optimize the decision of resource reallocation. We have implemented and performed our algorithm proposed by using CloudSim simulator. The experiment results show that our algorithm can quickly detect deadlock and then resolve the situation of approximately orders of magnitude in practical cases.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn