Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,361,920

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: TECHNICAL RESOURCES PROVISION FOR INFRASTRUCTURE. Tác giả: Nguyễn Hà Huy Cường, Lê Văn Sơn. Đại học Đà Nẵng. Số: 7(80). Trang: 103-106. Năm 2014. (Feb 11 2020 12:22PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Open Stack: Resources Allocation for Distributed Virtual Machine Peer to Peer. Authors: Hong Minh Nguyen, Thang Van Doan, Dac-Nhuong Le, Ha Huy Cuong Nguyen, Xuan Huy Nguyen. Springer, Singapore;Frontiers in Intelligent Computing: Theory and Applications. Advances in Intelligent Systems and Computing. No: 1013. Pages: 341-349. Year 2020. (Feb 10 2020 5:53PM)
[2]Article: A Novel Solution for Virtual Server on the Data Consistency Maintenance in Cloud Storage Systems. Authors: Doan, V.T., Khang, V.Q.H., Nguyen, H.H.C., Huynh, C.P., Meesad, P.. Springer, Cham; International Conference on Computing and Information Technology. No: 936. Pages: 227-234. Year 2019. (Feb 11 2020 11:57AM)
[3]Article: Fragmentation in Distributed Database Design Based on Ant Colony Optimization Technique. Authors: Van Nghia Luong, Vijender Kumar Solanki, Nguyen Ha Huy Cuong. International Journal of Information Retrieval Research (IJIRR). No: 9,2. Pages: 28-37. Year 2019. (Feb 10 2020 5:55PM)
[4]Article: Opinion mining: using machine learning techniques. Authors: Vijender Kumar Solanki, Nguyen Ha Huy Cuong, Zonghyu Joan Lu. IGI Global;Extracting Knowledge From Opinion Mining. No: 211552. Pages: 66-82. Year 2019. (Feb 10 2020 5:36PM)
[5]Article: A narrative method for evaluating documents similarity based on unique strings. Authors: Ho, P.H., Vo, T.H., Nguyen, N.A.T., Nguyen, H.H.C.. International Journal of Recent Technology and Engineering. No: 8,2S11. Pages: 473-479. Year 2019. (Feb 11 2020 11:54AM)
[6]Article: Energy-Efficient Resource Allocation for Virtual Service in Cloud Computing Environment. Authors: Nguyen Minh Nhut Pham; Van Son Le; Ha Huy Cuong Nguyen. Springer, Singapore;Information Systems Design and Intelligent Applications. Advances in Intelligent Systems and Computing. No: 672. Pages: 126-136. Year 2018. (Feb 11 2020 11:40AM)
[7]Article: Resource allocation for heterogeneous cloud computing. Authors: Nguyen Ha Huy Cuong, Vijender Kumar Solanki, Doan Van Thang, Nguyen Thanh Thuy. Spain;Network Protocols and Algorithms. No: 9. Pages: 71-84. Year 2017. (Feb 10 2020 5:49PM)
[8]Article: Energy Efficient Resource Allocation for Virtual Services Based on Heterogeneous Shared Hosting Platforms in Cloud Computing. Authors: Nguyen Minh Nhut Pham, Van Son Le, Ha Huy Cuong Nguyen. The Journal of Institute of Information and Communication Technologies of Bulgarian Academy of Sciences. No: 17,3. Pages: 47-58. Year 2017. (Feb 10 2020 5:42PM)
[9]Article: The Method of Maintaining Data Consistency in Allocating Resources for the P2P Network Model. Authors: Ha Huy Cuong Nguyen, Hong Minh Nguyen, Trung Son Doan. Springer, Cham;Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. No: 217. Pages: 155-165. Year 2017. (Feb 11 2020 11:37AM)
[10]Article: Deadlock Avoidance for Resource Allocation Model V VM-out-of-N PM. Authors: Ha Huy Cuong Nguyen;Hoang Dung Tran;Van Thang Doan;Vu Thi Phuong Anh. Springer, Cham;Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. No: 193. Pages: 172-182. Year 2016. (Feb 11 2020 11:48AM)
[11]Article: Deadlock prevention for resource allocation in model nVM-out-of-1PM. Authors: Ha Huy Cuong Nguyen ; Van Son Le ; Thanh Thuy Nguyen. IEEE; 2016 3rd National Foundation for Science and Technology Development Conference on Information and Computer Science (NICS). No: 16426994. Pages: 246-251. Year 2016. (Feb 11 2020 11:45AM)
[12]Article: Deadlock Prevention for Resource Allocation in Heterogeneous Distributed Platforms. Authors: Nguyen Ha Huy Cuong. IOS Press; Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. No: 282. Pages: 40-49. Year 2016. (Feb 11 2020 12:07PM)
[13]Article: Deadlock detection for resource allocation in heterogeneous distributed platforms. Authors: Ha Huy Cuong Nguyen, Hung Vi Dang, Nguyen Minh Nhut Pham, Thanh Thuy Nguyen. Springer, Cham;Recent Advances in Information and Communication Technology 2015. Advances in Intelligent Systems and Computing. No: 361. Pages: 285-295. Year 2015. (Feb 10 2020 5:20PM)
[14]Article: A New Technical Solution for Resource Allocation in Heterogeneous Distributed Platforms. Authors: Ha Huy Cuong Nguyen, Dac-Nhuong Le, Van Son Le, Thanh Thuy Nguyen. IOS Press; Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. No: 275. Pages: 184 - 194. Year 2015. (Feb 10 2020 5:25PM)
[15]Article: Algorithmic approach to deadlock detection for resource allocation in heterogeneous platforms. Authors: Ha Huy Cuong Nguyen ; Van Son Le ; Thanh Thuy Nguyen. IEEE; 2014 International Conference on Smart Computing. No: 14947397. Pages: 97-103. Year 2014. (Feb 10 2020 5:33PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn