Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,598,232

 Opinion mining: using machine learning techniques
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vijender Kumar Solanki, Nguyen Ha Huy Cuong, Zonghyu Joan Lu
Nơi đăng: IGI Global;Extracting Knowledge From Opinion Mining; Số: 211552;Từ->đến trang: 66-82;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The machine learning is the emerging research domain, from which number of emerging trends are available, among them opinion mining is the one technology attraction through which the we could get analysis of the interested domain or we can say about the review from the customer towards any product or we can say any upcoming trending information. These two are the emerging words and we can say it's the buzz word in the information technology. As you will see that its widely use by the corporate sector to uplift the business next level. Before two decade you will not read any words eg, Opinion mining or Sentiment analysis, but in the last two decade these words have given a new life to information technology domain as well as to the business. The important question which runs in the mind is why use sentiment analysis or opinion mining. The information technology has given number of new programming …
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn