Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,598,467

 Resource allocation for heterogeneous cloud computing
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Ha Huy Cuong, Vijender Kumar Solanki, Doan Van Thang, Nguyen Thanh Thuy
Nơi đăng: Spain;Network Protocols and Algorithms; Số: 9;Từ->đến trang: 71-84;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Cloud Computing and the Internet of Things (IoT) have been converging, the creation of the distributed computing system large scale, called IoT Cloud Systems. One of the main advantages of Cloud Computing is reflected in its support for self-service, on-demand resource consumption, where users can dynamically allocate the appropriate amount of infrastructure resources (eg, computing or storage) required by an application. In this paper, we develop a method to predict the lease completion time distribution that is applicable to making sophisticated trade-off decisions in resource allocation and rescheduling. Research methods have improved the efficiency and effectiveness of heterogeneous cloud computing resources.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn