Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,599,685

 Fragmentation in Distributed Database Design Based on Ant Colony Optimization Technique
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van Nghia Luong, Vijender Kumar Solanki, Nguyen Ha Huy Cuong
Nơi đăng: International Journal of Information Retrieval Research (IJIRR); Số: 9,2;Từ->đến trang: 28-37;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Distributed database design solutions depend heavily on the exploitation of input data sources by using clustering techniques in data mining. A new approach of biomimetic computation systems such as ant colony optimization (ACO) for this solution is of interest to informatics experts. Using ACO techniques for this solution has the advantages such as faster algorithms thanks to the randomness of ant colony behavior. The use of random numbers based on heuristic information to pickup (drop) points will facilitate the flexible search on a large data space, so that it provides us with a better answer. In this article, the authors present ACO algorithms application solutions to clustering techniques for the problem of vertical fragmentation of distributed data.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn