Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,598,767

 Deadlock Avoidance for Resource Allocation Model V VM-out-of-N PM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ha Huy Cuong Nguyen;Hoang Dung Tran;Van Thang Doan;Vu Thi Phuong Anh
Nơi đăng: Springer, Cham;Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering,; Số: 193.;Từ->đến trang: 172-182;Năm: 2016
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper, presents an deadlock avoidance for model V VM-out-of-N PM. Algorithm used to reschedule the policies of resource supply for resource allocation on heterogeneous distributed platform. In the current scenario, deadlock avoidance for model V VM-out-of-N PM algorithm using Two - Way search method has created the problem of taking higher time complexity of O(m*(n − 1)/2 + 2e) where e is the number of edges, for m processes at n sites. This paper proposes the algorithms for allocating multiple resources to competing services running in virtual machines on a heterogeneous distributed platform. We have implemented and performed our algorithm proposed by using CloudSim simulator. The experiments results show that our algorithm can quickly avoid deadlock and then resolve the situation of approximately orders of magnitude in practical cases.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn