Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,599,148

 A Novel Solution for Virtual Server on the Data Consistency Maintenance in Cloud Storage Systems
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Doan, V.T., Khang, V.Q.H., Nguyen, H.H.C., Huynh, C.P., Meesad, P.
Nơi đăng: Springer, Cham; International Conference on Computing and Information Technology; Số: 936;Từ->đến trang: 227-234;Năm: 2019
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Currently, systems P2P cloud is built on the resources of computing, to implement features such as storage and communication, it is possible to find these cloud systems in smart homes. The systems P2P cloud must also ensure that the salient features of clouds—on-demand resource provisioning, elasticity and measured service—are maintained. In this era, several organizations are storing their data on P2P cloud storage in order to meet the requirements of efficient operation like stability, scalability, and availability of services. Data replication services in cloud storage systems are there to improve performance. In this context, the requirements for ensuring data consistency became increasingly important. In this paper, we propose a new technical solution the data consistency maintenance in Cloud Storage Systems. In this manuscript, we have shown that the proposed solution yields the results for the …
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn