Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,599,303

 Deadlock Prevention for Resource Allocation in Heterogeneous Distributed Platforms
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Ha Huy Cuong
Nơi đăng: IOS Press; Frontiers in Artificial Intelligence and Applications; Số: 282;Từ->đến trang: 40-49;Năm: 2016
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Resource allocation and the associated deadlock prevention problem originated in the design and the implementation of the operating systems, comprising distributed computing, parallel computing and grid computing. This paper presents an improving deadlock prevention algorithm used to schedule the policies of resource supply for resource allocation on heterogeneous distributed platform. In the current scenario, deadlock prevention algorithm using two way search method has created the problem of taking higher time complexity of O () arc traversal as the edge (v,w) is added to the graph. This paper proposes the algorithms for allocating multiple resources to competing services running in virtual machines on a heterogeneous distributed platform. We have implemented and performed our algorithm proposed by using CloudSim simulator. The experiments results show that our algorithm can quickly prevent deadlock and then resolve the situation of approximately orders of magnitude in practical cases.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn