Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,599,442

 TECHNICAL RESOURCES PROVISION FOR INFRASTRUCTURE
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hà Huy Cường, Lê Văn Sơn
Nơi đăng: Đại học Đà Nẵng; Số: 7(80).;Từ->đến trang: 103-106;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
In this paper, we study the problem of optimizing the utility function of the cloud, depending on the limited resources at floor IAAS resources. Optimal resource providers in the infrastructure layer problems can be divided into three problems: the problem of providing cloud computing resources. It is a matter of time for optimal reallocation virtual servers at different data centers, and finally the use of maximum quality of service QoS provided. Algorithm proposed analyzes the general problem of providing resources for the virtual server class infrastructure. The experiments were conducted to test the effectiveness of the algorithm with changing environmental parameters from experimental studies. The experiments also compare the performance of the proposed method with other related algorithms.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn