Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu các chỉ số lõm áp nhằm đánh giá chất lượng điện áp trên lưới điện phân phối Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Đinh Thành Việt*; Nguyễn Hữu Hiếu; Ngô Minh Khoa
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 11(96).2015, Quyển 1;Từ->đến trang: 76;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lõm áp là một trong số các sự kiện quan trọng của các dạng nhiễu loạn điện áp và có ảnh hưởng lớn đến các tải nhạy cảm trên lưới điện phân phối. Tiêu chuẩn IEEE Std. 1564-2014 được ban hành năm 2014 đã chỉ dẫn việc xác định các chỉ số lõm áp nhằm đánh giá chất lượng điện áp trên lưới điện phân phối. Trên cơ sở tiêu chuẩn IEEE nêu trên, bài báo nghiên cứu tính toán các chỉ số lõm áp để đánh giá chất lượng điện áp lưới điện phân phối ở Việt Nam. Các sự kiện chất lượng điện áp được nghiên cứu qua thực nghiệm từ thiết bị giám sát chất lượng điện năng PQube đặt tại Tòa tháp Đặng Minh, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh trong tháng 7/2015 và 8/2015. Các sự kiện ghi nhận được đã được chuyển thành dữ liệu và áp dụng để tính toán, phân tích và đánh giá các chỉ số lõm áp tại vị trí này. Nhờ đó có thể thực hiện đánh giá được về hiện tượng lõm áp trong lưới điện phân phối.
ABSTRACT
Voltage sag is one of the most important power quality disturbances which affects sensitive equipment in power distribution networks. The Standard IEEE Std. 1564-2014 in 2014 gives the guidelines for calculating voltage sag indices in order to evaluate voltage quality in power distribution network. According to the above -mentioned IEEE standard, this paper investigates, calculates voltage sag indices to evaluate voltage quality in Vietnam power distribution network. The voltage events are investigated experimentally from the power quality monitoring equipment PQube placed at Dang Minh tower, Binh Thanh district, Ho Chi Minh city in July and August, 2015. The recorded voltage events have been transformed into data used for calculating, analyzing and assessing voltage sag indices at this position. Thanks to this, voltage sag assessment in power distribution network is made possible
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn