Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,101,869

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: A proposed algorithm to detemine hosting capacity of distribution network. Tác giả: Le Hong Lam, Nguyen Huu Hieu, Tran Tan Vinh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 6. Trang: 1-5. Năm 2020. (Jul 10 2020 10:15AM)
[2]Bài báo: Vai trò của hệ thống lưu trữ đến ổn định tần số lưới điện siêu nhỏ độc lập. Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Bình Nam, Trương Đình Minh Đức, Đào Hữu Đan, Lê Quốc Cường. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 18. Trang: 39-44. Năm 2020. (Jul 10 2020 10:40AM)
[3]Bài báo: Đánh giá hiệu quả làm việc của các thuật toán bắt điểm công suất cực đại khi hệ thống pin mặt trời bị che khuất. Tác giả: Nguyễn Văn Tấn, Lê Thị Minh Châu, Nguyễn Hữu Hiếu, Lê Hồng Lâm, Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Ngọc Việt. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 18. Trang: 6-10. Năm 2020. (Jul 10 2020 10:36AM)
[4]Bài báo: Tính toán các chỉ tiêu độ tin cậy của lưới điện phân phối mạch vòng kín – vận hành hở bằng phương pháp trạng thái. Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu, Trịnh Trung Hiếu, Trần Tấn Vinh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(1).2018. Trang: 26-30. Năm 2018. (Jun 11 2019 10:53AM)
[5]Bài báo: Bù tối ưu công suất phản kháng trong lưới điện phân phối có xét đến di chuyển các tụ điện bù có sẵn . Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(115).2017. Trang: 19. Năm 2017. (Jul 21 2017 4:42PM)
[6]Bài báo: Analyzing small disturbance by wind generator in power system. Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu, Lê Hồng Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. Số: 166(06). Trang: 181-187. Năm 2017. (Jan 21 2018 9:26AM)
[7]Bài báo: Chiến lược chào giá tối ưu của nhà máy điện dựa vào thuật toán di truyền đa mục tiêu trong thị trường điện cạnh tranh. Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu, Lê Hồng Lâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(112).2017-Quyển 1. Trang: 92. Năm 2017. (Jun 13 2017 10:45AM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu, thiết kế bộ sạc pin nhanh cho xe ô tô điện . Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu, Trịnh Trung Hiếu. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 156. Năm 2017. (Jul 21 2017 2:12PM)
[9]Bài báo: Ngăn chặn lõm/lồi áp trên lưới điện phân phối bằng thiết bị phục hồi điện áp động. Tác giả: Đinh Thành Việt, Nguyễn Hữu Hiếu, Ngô Minh Khoa, Đoàn Đức Tùng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 132. Năm 2016. (Jun 14 2016 2:23PM)
[10]Bài báo: Xác định các đặc trưng của nhiễu loạn điện áp dựa trên biến đổi wavelet rời rạc và mạng nơrôn tuyến tính thích nghi. Tác giả: Đinh Thành Việt, Nguyễn Hữu Hiếu, Ngô Minh Khoa. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(104).2016. Trang: 26. Năm 2016. (Sep 27 2016 3:45PM)
[11]Tham luận: Effects of DFIG wind power generation on Vietnam power system operation. Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu, Lê Hồng Lâm, Cao Thanh Lưu and Trần Quốc Tuấn. 2015 IEEE Eindhoven PowerTech, Eindhoven, Netherlands. Trang: 1749-1752. Năm 2015. (Jan 21 2018 10:03AM)
[12]Bài báo: Ứng dụng thuật toán NSGA II để giải bài toán cực tiểu tổn thất công suất trên lưới điện phân phối.. Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu, Hoàng Dũng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 58-62. Năm 2015. (Dec 21 2015 11:13AM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu các chỉ số lõm áp nhằm đánh giá chất lượng điện áp trên lưới điện phân phối Việt Nam. Tác giả: Đinh Thành Việt*; Nguyễn Hữu Hiếu; Ngô Minh Khoa. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 1. Trang: 76. Năm 2015. (Feb 15 2016 3:25PM)
[14]Bài báo: Phát hiện nhiễu loạn điện áp bằng phương pháp biến đổi Wavelet rời rạc. Tác giả: Đinh Thành Việt, Nguyễn Hữu Hiếu, Ngô Minh Khoa. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 6 (91)/2015. Trang: 110-115. Năm 2015. (Jun 18 2015 12:07PM)
[15]Bài báo: Mô Phỏng Thiết Kế Bộ Điều Khiển Mờ cho Robot Di Động. Tác giả: Lưu Trọng HIếu; Lê Hồng Lâm*; Nguyễn Hữu Hiếu. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 01(86).2015. Trang: 52. Năm 2015.
(Apr 22 2015 10:22AM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của lõm áp đến các tải nhạy cảm trên lưới điện phân phối. Tác giả: Đinh Thành Việt, Nguyễn Hữu Hiếu, Ngô Minh Khoa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 9 (94)/2015. Trang: 64-68. Năm 2015. (Mar 11 2016 2:06PM)
[17]Bài báo: Phân tích đặc tính sự kiện lõm điện áp trên lưới điện phân phối. Tác giả: Ngô Minh Khoa, Đinh Thành Việt , Nguyễn Hữu Hiếu. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 7(80). Trang: 10-14. Năm 2014.
(Oct 30 2014 9:59AM)
[18]Bài báo: Power line communication in a distribution network: methodology, design and application. Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 12 [85]/2014. Trang: 24-28. Năm 2014. (Mar 19 2015 4:05PM)
[19]Bài báo: The S-transform-based decision tree system for the classification of power quality disturbances. Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu, Đinh Thành Việt, Ngô Minh Khoa. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 12 [85]/2014. Trang: 100-105. Năm 2014. (Mar 19 2015 4:07PM)
[20]Tham luận: Nghiên cứu sử dụng lý thuyết thẩm thấu trong tính toán tan rã hệ thống điện . Tác giả: Nguyen Quang Thang, Nicolas Retiere, Nguyen Huu Hieu. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Điện lực Toàn quốc 2014. Trang: 410-421. Năm 2014. (Jan 23 2015 9:48PM)
[21]Bài báo: Sử dụng bộ lọc kalman mở rộng giám sát và phát hiện sự kiện sụt áp trên lưới điện phân phối. Tác giả: Ngô Minh Khoa, Đinh Thành Việt, Nguyễn Hữu Hiếu
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 8[69]. Trang: 25-30. Năm 2013.
(Aug 14 2014 2:05PM)
[22]Tham luận: Ứng dụng S-Transforme phát hiện các sự kiện thay đổi chất lượng điện năng trên lưới điện phân phối. Tác giả: Đinh Thành Việt, Nguyễn Hữu Hiếu, Ngô Minh Khoa
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ 5, quyển 1. Trang: 55-59. Năm 2012. (Aug 14 2014 2:00PM)
[23]Bài báo: Calculation of pasive filters for reducing hamonic and improving the power quality of the distribution network. Tác giả: Ngô Minh Khoa, Đinh Thành Việt, Nguyễn Hữu Hiếu. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 8(57). Trang: 117-121. Năm 2012. (Aug 14 2014 1:51PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A Combination of Maximum Power Point Tracking and Water Cooling System to Improve Performance of PV Panel. Authors: Le Hong Lam, Vo Quoc Huy, Tran Anh Tuan, Nguyen Huu Hieu. GMSARN International Journal. No: 15. Pages: 68-75. Year 2021. (Apr 27 2020 8:04PM)
[2]Article: Simulation Models For Three-Phase Grid Connected PV Inverters Enabling Current Limitation Under Unbalanced Faults. Authors: Le Hong Lam, Tran Dai Hoang Phuc, Nguyen Huu Hieu. Eng. Technol. Appl. Sci. Res. No: 10. Pages: 5396-5401. Year 2020. (Apr 27 2020 8:08PM)
[3]Article: Propose a MPPT algorithm based on thevenin equivalent circuit for improving photovoltaic system operation. Authors: Binh Nam Nguyen, Van Tan Nguyen, Minh Quan Duong, Kim Hung Le, Huu Hieu Nguyen and Anh Tuan Doan. Frontier in Energy Research. No: 2020. Pages: 1-13. Year 2020. (Jul 15 2020 2:29PM)
[4]Presentations: Analysis of Uncertainties for the Operation and Stability of an Islanded Microgrid. Authors: Duong Hung Hoang, Huu Hieu Nguyen, Kim Hung Le, The Khanh Truong, Quoc Cuong Le. International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Dong Hoi, Vietnam. Pages: 178-183. Year 2019. (Jul 15 2020 2:08PM)
[5]Article: A Combination of K-Mean Clustering and Elbow Technique in Mitigating Losses of Distribution Network. Authors: Minh Quan Duong, Le Hong Lam, Bui Thi Minh Tu, Giap Quang Huy, and Nguyen Huu Hieu. GMSARN International Journal. No: 13. Pages: 153 - 158. Year 2019. (Aug 20 2019 3:45PM)
[6]Presentations: A Thorough Overview of Hierarchical Structure of Microgrid Systems. Authors: Nguyen Van Tan, Le Hong Lam, Duong Minh Quan, Nguyen Huu Hieu, Le Kim Hung. 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development. Pages: 710-715. Year 2018. (Jun 11 2019 10:55AM)
[7]Presentations: Various Algorithms to Detect Faults on Underground Cables Based on Impedance Method . Authors: Le Hong Lam, Dang Hong Quan, Nguyen Van Tan, Nguyen Huu Hieu. 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development. Pages: 720-725. Year 2018. (Jun 11 2019 10:56AM)
[8]Article: Use of SQP optimization algorithm to size a multiphysical system: application to an aircraft electrical power channel. Authors: Le Nhat Hoang Tran, Laurent Gerbaud, Nicolas Retière, Hieu Nguyen Huu. COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering. No: vol:37, iss:2. Pages: 661-679. Year 2018. (May 15 2018 9:35AM)
[9]Article: A study of SVC’s impact simulation and analysis for distance protection relay on transmission lines. Authors: Ngô Minh Khoa, Nguyễn Hữu Hiếu, Đinh Thành Việt. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE). No: 7. Pages: 1686- 1695. Year 2017. (Jan 21 2018 9:29AM)
[10]Presentations: Effect of component design on the DC/DC power converters dynamics. Authors: M.Q. Duong, H.H. Nguyen, T.H.D. Nguyen, T.T. Nguyen, G.N. Sava. 10th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering, Bucharest, Romania. Pages: 617-620. Year 2017. (Jan 21 2018 9:55AM)
[11]Presentations: Using double Fed induction generator to enhance voltage stability and solving economic issue. Authors: Nguyễn Hữu Hiếu, Lê Hồng Lâm. 2016 IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET), Hanoi. Pages: 374-378. Year 2016. (Jan 21 2018 9:57AM)
[12]Article: Analytical frequency modeling of a diode rectifier: Formulation for SQP solving versus formulation for Newton-Raphson solving. Authors: Le Nhat Hoang Tran , Laurent Gerbaud , Nicolas Retiere , Hieu Nguyen Huu. COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering. No: Vol. 35, Iss. 3. Pages: 910-926. Year 2016. (Sep 7 2016 9:04AM)
[13]Article: A Method for Monitoring Voltage Disturbances Based on Discrete Wavelet Transform and Adaptive Linear Neural Network. Authors: Dinh Thanh Viet, Nguyen Huu Hieu, Ngo Minh Khoa. International Review of Electrical Engineering (I.R.E.E.) - Praise Worthy Prize S.r.l. No: Vol. 11, N. 3. Pages: 314-322. Year 2016. (Sep 7 2016 9:08AM)
[14]Presentations: A control Strategy for Dynamic Voltage Restorer. Authors: Dinh Thanh Viet, Nguyen Huu Hieu, Nguyen Le Hoa, Ngo Minh Khoa
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Proceedings of the IEEE 11th International Conference on Power Electronic and Driver Systems, Sysney, Australia. Pages: 1106-1110. Year 2015. (Jun 18 2015 12:09PM)
[15]Presentations: An integration of buck converter topology for high-efficiency used in LED driver circuit. Authors: T. H. Trinh, H. H. Nguyen. 2015 IEEE 2nd International on Future Energy Electronics Conference (IFEEC). Pages: 1-6. Year 2015. (Mar 11 2016 2:14PM)
[16]Presentations: Effects of DFIG wind power generation on Vietnam power system operation . Authors: Nguyen Huu Hieu ; Le Hong Lam ; Cao Thanh Luu ; Tran Quoc Tuan. PowerTech, June 29 2015-July 2 2015, IEEE Eindhoven. Pages: 1-4. Year 2015. (Dec 21 2015 11:21AM)
[17]Presentations: Analytical frequency model of a diode rectifier: SQP solving versus Newton-Raphson solving. Authors: Le Nhat Hoang Tran, Laurent Gerbaud, Retiere Nicolas, Nguyen-Huu Hieu. 13th International Workshop on Optimization and Inverse Problems in Electromagnetisme
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 89-91. Year 2014.
(Oct 8 2014 3:24PM)
[18]Presentations: Classification of Power Quality Disturbances and K-Nearest Neighbor Classifier. Authors: Ngo Minh Khoa, Dinh Thanh Viet, Nguyen Huu Hieu. The 22nd IEEE International Symposium on Industrial Electronic (ISIE 2013). Pages: 1 - 4. Year 2013. (Aug 14 2014 1:57PM)
[19]Article: Using constrained optimization algorithm for the modeling of static converter harmonics. Authors: Jean-François Lange- Laurent Gerbaud-Hieu Nguyen-Huu- James Roudet
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (COMPEL)
marriage affairs open i want an affair
. No: Vol. 31, Iss: 3. Pages: 764 - 779. Year 2012.
(Nov 2 2012 12:52PM)
[20]Presentations: A methodology for solving “ill posed” Optimization Problem. Application to an electrical power channel of an aircraft. Authors: H. Nguyen-Huu, N. Retière, F.Wutz, X. Roboam, B. Sareni, J.L. Lando. Proc. of OIPE 2010 (The 11th Workshop on Optimization and Inverse Problems in Electromagnetism). Year 2010. (Jan 31 2011 9:06AM)
[21]Article: Analytical Modeling of Static Converters for optimal sizing of on-board electrical systems. Authors: H. Nguyen-Huu, L. Gerbaud, N. Retière, , J. Roudet, F.Wutz
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Proceeding of IEEE VPPC 2010 (Vehicle Power and Propulsion Conference). Year 2010. (Jan 31 2011 9:08AM)
[22]Article: Optimal sizing of an embedded electrical system with an approach for restricting the search space. Authors: H. Nguyen-Huu, N. Retière, F.Wutz, X. Roboam, B. Sareni, D. Aléjo. The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering
marriage affairs open i want an affair
. No: Volume 28, Number 5. Pages: pp. 1141-1154. Year 2009.
(Dec 28 2010 10:41AM)
[23]Presentations: Comparison of self-adaptive evolutionary algorithms for multimodal optimization. Authors: H. Nguyen Huu, B. Sareni , F. Wurtz, N. Retière, X. Roboam. Proceeding of OIPE 2008 (The 10th Workshop on Optimization and Inverse Problems in Electromagnetism). Year 2008. (Jan 31 2011 9:10AM)
[24]Presentations: A new approach for building the global Pareto border of an electromagnetic system by using the Pareto borders of each sub-component of the system. Authors: H. Nguyen-Huu, N. Retière, F.Wutz
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. IEEE-CEFC 2008 (International Conference on Electromagnetic Field Computation). Year 2008. (Jan 31 2011 9:11AM)
[25]Presentations: Composition of optimization algorithms by using Software Components for optimization of electromagnetic devices. Authors: H. Nguyen-Huu, F. Wurtz, N.Retiere. Proceeding of COMPUMAG2007 ( the 16th Conference International of the Computation of Electromagnetics Fields ). Year 2007. (Jan 31 2011 9:13AM)
[26]Article: An Optimizer using the Software Component Paradigm for the Optimization of Engineering Systems. Authors: B. Delinchant, D. Duret, L Estrabaut, L. Gerbaud, H. Nguyen Huu, B. du Peloux, H.L. Rakotoarison, F. Verdiere, F. Wurtz
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. COMPEL (The international Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering)
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: Volume 26, Issue 2. Pages: 368-379. Year 2007.
(Jan 31 2011 9:04AM)
[27]Presentations: Optimization of an electrical system using Pareto borders of each component. Application to an automotive drive chain. Authors: H. Nguyen-Huu, N. Retière, F. Wurtz. Proceeding of IEEE-IECON 2006 (32nd Annual Conference International on Industrial Electronics, Control and Instrumentation). Year 2006. (Jan 31 2011 9:16AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn