Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xác định các đặc trưng của nhiễu loạn điện áp dựa trên biến đổi wavelet rời rạc và mạng nơrôn tuyến tính thích nghi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thành Việt, Nguyễn Hữu Hiếu, Ngô Minh Khoa
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 7(104).2016;Từ->đến trang: 26;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo đề xuất phương pháp V-D-A dựa trên biến đổi wavelet rời rạc (DWT) và mạng nơrôn tuyến tính thích nghi (ADALINE) nhằm giám sát phát hiện và phân loại nhiễu loạn điện áp (NLĐA) tại các vị trí đấu nối của khách hàng sử dụng điện với lưới điện. Hệ số chi tiết ở mức 1 của DWT rất nhạy với sự thay đổi đột ngột trong tín hiệu ban đầu được sử dụng để xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc của nhiễu loạn. Bên cạnh đó thực hiện lựa chọn mức phân tích phù hợp để hệ số xấp xỉ ở mức phân tích cuối cùng của DWT chỉ chứa thành phần tần số cơ bản. Sau đó mạng ADALINE được sử dụng đối với hệ số xấp xỉ nhằm ước lượng biên độ của tín hiệu điện áp ban đầu. Thời gian tồn tại và biên độ điện áp sự kiện được sử dụng để phân loại các dạng NLĐA theo tiêu chuẩn IEEE Std. 1159-2009. Lưới điện mẫu IEEE 34 nút được mô phỏng để tạo ra cơ sở dữ liệu đánh giá các kết quả của phương pháp V-D-A đề xuất.
ABSTRACT
This paper proposes the V-D-A method based on the discrete wavelet transform (DWT) and adaptive linear neural network (ADALINE) for monitoring, detecting and classifying voltage disturbances at the connection point of customers to power network. The detail coefficient at 1st level of DWT is very sensitive to sudden changes in the original signal. Therefore, it is used to determine the start/end time of the disturbance. Also, the appropriate analysis level has been implemented so that the approximate ratio at the final level of DWT will contain only fundamental frequency. Then ADALINE is used for this approximation coefficient to estimate the amplitude of the original voltage signal. The duration and amplitude of voltage events are used to classify the voltage disturbance according to IEEE Std. 1159-2009 standard. The sample IEEE 34 bus network has been simulated to create voltage disturbance data and then to evaluate results of the proposed V-D-A method.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn