Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Chiến lược chào giá tối ưu của nhà máy điện dựa vào thuật toán di truyền đa mục tiêu trong thị trường điện cạnh tranh.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu, Lê Hồng Lâm
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 3(112).2017-Quyển 1;Từ->đến trang: 92;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngày nay, sự minh bạch hóa trong thị trường điện đã làm tăng sự cạnh tranh giữa người tham gia thị trường, bao gồm các nhà cung cấp và tiêu thụ. Do đó, mỗi người chơi sẽ chịu trách nhiệm để gửi gói chào thầu với mục đích tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu một người chơi muốn tối đa hóa lợi nhuận thì người khác không thể tối đa lợi nhuận của mình. Nhìn chung, các nhà máy có thể tham gia vào thị trường ngày tới hay thị trường trong ngày và thị trường phụ trợ. Bởi vì thời gian chào thầu là rất ngắn nên nó đòi hỏi sự quyết định của người chơi phải nhanh. Vấn đề này không chỉ là thử thách cho người tham gia thị trường mà còn là một vấn đề thú vị cho người nghiên cứu. Trong bài báo này, tác giả phát triển một mô hình để lựa chọn giải pháp chào thầu tốt nhất trong khi tối thiểu thời gian tính toán. Mô hình được phát triển dựa trên thuật toán tiến hóa đa mục tiêu và phương pháp lựa chọn ảo
ABSTRACT
Nowadays, the liberalization in the electricity market is leading to the increase of the completion among participants, including companies (GENCO), Transmission owners (TSOs in Europe and ISOs in the United States of America).Thus, in electricity market, each participant will have responsibility for building their bids to maximize their profits. If one GENCO achieves this, the other can not be satisfied. In general, GENCOs can participate in day-ahead market (pool market), intraday market, and ancillary service. Nowadays, because the closure time is too short, it requires the GENCOs to make decision faster and send their bids to Power Exchanges (PXs). It is not only a challenge for a player to run some conventional programs but also it attracts the researcher. In this paper, the authors present a new methodology to select the best solution in terms of minimal time, and warranty of the global optimal point. The combination of multi-objective genetic algorithm (NSGA II) and fuzzy ranking method helps select solutions which are compromise among players
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn