Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,647,476

 Ô nhiễm tiếng ồn từ động cơ trong thành phố Đà Nẵng: Thực trạng và Giải pháp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Minh Man, Nguyen Le Chau Thanh, Nguyen Hoai
Nơi đăng: Actes Du Séminaire "Politiques De Transport Face Au Changement Climatique; Số: 1;Từ->đến trang: 112-120;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn