Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: So sánh đặc tính động học của các cảm biến tiệm cận tương tự cho xe không người lái. Tác giả: Hoai Nguyen, Thanh Le Chau Nguyen, Vinh Cong Nguyen. International Journal of Latest Engineering Research and Applications. Số: Volume 8, Issue 6,ISSN:2229-5518. Trang: 35-39. Năm 2018. (Jun 6 2018 3:03PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán nhiệt quá trình sấy bằng không khí ẩm có hồi lưu tác nhân sấy. Tác giả: TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2017*; ThS. Nguyễn Công Vinh*; ThS. Nguyễn Lê Châu Thành; ThS. Nguyễn Hoài. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 2. Trang: 113. Năm 2017. (Dec 20 2017 3:03PM)
[3]Bài báo: Mô phỏng số dòng chảy rối qua tấm phẳng bằng OpenFOAM. Tác giả: Nguyễn Hoài, Nguyễn Lê Châu Thành. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số: 02. Trang: 176-181. Năm 2017. (Feb 26 2017 11:12PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp nhiên liệu xăng-ethanol cho động cơ đốt trong kéo máy phát điện cỡ nhỏ. Tác giả: Nguyễn Lê Châu Thành, Phạm Minh Mận, Nguyễn Hoài. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số: 02. Trang: 01-06. Năm 2017. (Mar 1 2017 10:07PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán nhiệt quá trình sấy bằng không khí ẩm có hồi lưu tác nhân sấy. Tác giả: Nguyễn Lê Châu Thành, Nguyễn Công Vinh, Nguyễn Hoài. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11. Trang: 110-113. Năm 2017. (Nov 21 2017 3:54PM)
[6]Bài báo: So sánh đặc tính tĩnh của cảm biến tiệm cận cho robot di động. Tác giả: Nguyen Hoai, Tsing-Tshih Tsung, Nguyen Le Chau Thanh, Pham Minh Man. Đại học Đà Nẵng. Số: 978-604-84-1272-2. Trang: 344-353. Năm 2016. (Mar 23 2016 9:32AM)
[7]Bài báo: Xây dựng chương tính toán các thông số nhiệt động của chu trình công tác động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu hỗn hợp xăng-ethanol. Tác giả: ThS. Nguyễn Lê Châu Thành*; TS. Hội nghị KH ATiGB 2016*; ThS. Phạm Minh Mận; ThS. Nguyễn Hoài. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 11(108).2016 Quyển 2. Trang: 221. Năm 2016. (Dec 6 2016 10:10AM)
[8]Bài báo: Xây dựng chương trình mô phỏng số các bài toán thủy khí động lực học bằng phần mềm OPENFOAM. Tác giả: Nguyễn Hoài. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 11. Trang: 38. Năm 2012.
(Jun 11 2015 8:43AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Dynamic Measurement for Detecting the Road of an Autonomous Vehicle Using the Proximity Sensor. Authors: Thang Hoang, Hoai Nguyen*, Thanh Le Chau Nguyen, Khoa Xuan Le, Tung Minh Phung. Springer Nature Switzerland AG. No: LNICST 266. Pages: 01-09. Year 2019. (Nov 30 2018 10:32PM)
[2]Article: Identification model of analog proximity sensor for a robot. Authors: Hoai Nguyen. International Journal of Latest Engineering Research and Applications. No: Volume – 03, Issue – 05. Pages: 30-34. Year 2018. (Jun 6 2018 3:01PM)
[3]Article: Numerical Simulation of Laminar Flow Through a Pipe using COMSOL Multiphysics
.
Authors: Hoai Nguyen, Thang Hoang. International Journal of Scientific & Engineering Research. No: Volume 8, Issue 6,ISSN:2229-5518. Pages: 290-295. Year 2017.
(Jun 7 2017 10:08AM)
[4]Article: Experimental Research Dynamic Characteristic of Proximity Sensor. Authors: Hoai Nguyen. International Journal of Latest Engineering Research and Applications. No: 2455-7137. Pages: 49-54. Year 2017. (Apr 3 2017 1:40PM)
[5]Article: Numerical Simulation of Laminar Flows and Turbulence Flows over Flat Plate by Using OpenFOAM. Authors: Hoai Nguyen. International Journal of Scientific and Engineering Research. No: Volume 7, Issue 11. Pages: 01-06. Year 2016. (Dec 3 2016 11:49AM)
[6]Article: Improve Static Performance Identification of Inductive Proximity Sensor for a Mobile Robot. Authors: Hoai Nguyen, Le Chau Thanh Nguyen. MATEC Web of Conference, Open Access. No: 05005, ISSN: 2261-236X. Pages: 01-04. Year 2016. (May 29 2016 4:46PM)
[7]Presentations: Computation and Testing Oblique Shock Over Wedge by Using OpenFOAM. Authors: Hoai Nguyen, Le Van Nguyen. 5th World Conference on Applied Sciences, Engineering and Technology, Basha Research Corporation. Pages: 261-265. Year 2016. (May 13 2016 3:15PM)
[8]Presentations: Noise pollution from vehicles in Da Nang city: Problems and Solutions. Authors: Pham Minh Man, Nguyen Le Chau Thanh, Nguyen Hoai. Actes Du Séminaire "Politiques De Transport Face Au Changement Climatique. Pages: 112-120. Year 2016. (Apr 11 2016 2:41PM)
[9]Article: Computation and Testing the Potential Flow Surrounded Cylinderical by Using OpenFOAM. Authors: Hoai Nguyen, Le Chau Thanh Nguyen, Minh Man Pham. International Journal of Latest Engineering Research and Applications. No: Vol.01, Issue 06, ISSN: 2455-7137. Pages: 01-06. Year 2016. (Sep 19 2016 12:24PM)
[10]Presentations: Numerical Simulation of Supersonic Flow and Shockwave Using OpenFOAM. Authors: Hoai Nguyen, Minh Man Pham, Le Chau Thanh Nguyen. 5th World Conference on Applied Sciences, Engineering and Technology, Basha Research Corporation. Pages: 256-260. Year 2016. (May 13 2016 3:02PM)
[11]Presentations: An Experimental Investigation Into Thermo Energy Storgage of a Coil-in Shell Heat Exchanger Connected to a Heat Pump Using Different Refrigerants. Authors: Minh Man Pham, Cong Vinh Nguyen, Le Chau Thanh Nguyen, Minh Nhan Pham, Hoai Nguyen. The IRES – 55th International conferences on Economics and Social Sciences, Auckland, New Zealand. Pages: 12-17. Year 2016. (May 13 2016 3:12PM)
[12]Presentations: The effect of uniaxial stress on material properties change of Aluminium sample. Authors: Le Van Nguyen, Hoai Nguyen. 5th The World Conference on Applied Sciences, Engineering and Technology, Basha Research Corporation. Pages: 271-274. Year 2016. (May 13 2016 3:21PM)
[13]Article: Testing and Improvement of Static Performance of Proximity Sensor for a Mobile Robot. Authors: Tsing-Tshih Tsung, Tang Thi Khanh Vy, Nguyen Hoai
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Trans Tech Publication, Switzerland
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: 656-657. Pages: 719-724. Year 2015.
(Jun 10 2015 7:18PM)
[14]Article: Dynamic Performance Measurement of Proximity Sensor for a Mobile Robot. Authors: Tsing-Tshih Tsung, Nguyen Hoai
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Trans Tech Publication, Switzerland. No: 625. Pages: 683-688. Year 2014. (Jun 10 2015 7:21PM)
[15]Article: The Disturbance of Inductive Proximity Sensor for Mobile Robot. Authors: Tsing-Tshih Tsung, Tang Thi Khanh Vy, Nguyen Hoai. Trans Tech Publication, Switzerland. No: 1079-1080. Pages: 909-912. Year 2014. (Jun 11 2015 8:32AM)
[16]Article: Measurement of Static Performance of Inductive Proximity Switch for a Mobile Robot. Authors: Tsing-Tshih Tsung, Nguyen Hoai. Trans Tech Publication, Switzerland. No: 404. Pages: 502-507. Year 2013. (Jun 10 2015 7:14PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn