Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Certification of excellence presentations at ISMSE2013. Năm: 2013.
[2] Certificate of Participation at WCSET2016. Năm: 2016.
[3] Certificate of Participation at New Zealand. Năm: 2016.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2015-2016. Năm: 2016.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2016-2017. Năm: 2017.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2017-2018. Năm: 2018.
[7] Bằng khen cấp Bộ 2016-2018. Năm: 2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn