Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây dựng chương tính toán các thông số nhiệt động của chu trình công tác động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu hỗn hợp xăng-ethanol
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Lê Châu Thành*; TS. Hội nghị KH ATiGB 2016*; ThS. Phạm Minh Mận; ThS. Nguyễn Hoài
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 11(108).2016 Quyển 2;Từ->đến trang: 221;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sử dụng hỗn hợp xăng-ethanol làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong là một hướng đang được quan tâm trên thế giới, vì ethanol là loại nhiên liệu có khả năng tái sinh, giảm được sự phụ thuộc hoàn toàn vào nhiên liệu truyền thống. Sự hiểu biết các thông số nhiệt động của chu trình công tác động cơ đốt trong trong quá trình tính toán thiết kế mới hay cải tạo động cơ đốt trong để sử dụng nhiên liệu hỗn hợp xăng-ethanol là rất quan trọng. Xác định các thông số nhiệt động của chu trình công tác động cơ đốt trong sử dụng hỗn hợp xăng-ethanol là một công việc phức tạp, khó khăn, đòi hỏi sự hỗ trợ của các chương trình tính. Báo cáo này sẽ trình bày phương pháp và xây dụng chương trình tính toán các thông số đó theo các bước cụ thể, qua đó tạo cơ sở lý thuyết giúp cho việc ứng dụng nhiên liệu hỗn hợp xăng-ethanol vào động cơ đốt trong được thực hiện dễ dàng. Bài báo còn đưa ra các giải pháp sử dụng loại hỗn hợp này trên động cơ đốt trong.
ABSTRACT
The combination of gasoline and ethanol for combustion engines is being used worldwide since ethanol is a renewable source of fuel that completely reduces reliance on fossil fuels. It is therefore important to gain an understanding of thermodynamic parameters of the cycle of internal combustion engines in the process of computing,designing or innovating internal combustion engines. However, the determination of these parameters is complex and requires the assistance of calculation programmes. This article will present the method and develop detailed programmes of parameter calculation to provide a theoretical foundation and facilitate the use of gasoline-ethanol fuel blends in internal combustion engines. This article will also propose several options as to how to use the duel fuels in internal combustion engines
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn