Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,819

 F0 parameterization of glottalized tones in HMM-based speech synthesis for Hanoi Vietnamese
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Duy Khanh Ninh and Yoichi Yamashita
Nơi đăng: IEICE Transactions on Information and Systems (SCIE); Số: E98-D(12);Từ->đến trang: 2280-2289;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
A conventional HMM-based speech synthesis system for Hanoi Vietnamese often suffers from hoarse quality due to incomplete F0 parameterization of glottalized tones. Since estimating F0 from glottalized waveform is rather problematic for usual F0 extractors, we propose a pitch marking algorithm where pitch marks are propagated from regular regions of a speech signal to glottalized ones, from which complete F0 contours for the glottalized tones are derived. The proposed F0 parameterization scheme was confirmed to significantly reduce the hoarseness whilst slightly improving the tone naturalness of synthetic speech by both objective and listening tests. The pitch marking algorithm works as a refinement step based on the results of an F0 extractor. Therefore, the proposed scheme can be combined with any F0 extractor.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn