Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,084

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Evaluation of speaker-dependent and average-voice Vietnamese statistical speech synthesis systems. Tác giả: Duy Khanh Ninh. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 17(12.1). Trang: 11-16. Năm 2019. (Jan 16 2020 6:13AM)
[2]Tham luận: Một giải pháp Việt hoá cách phát âm các từ vựng tiếng Anh trong văn bản tiếng Việt . Tác giả: Triệu Thị Ly Ly, Bùi Thanh Sơn, Lê Thị Hà Bình, Ninh Khánh Duy . Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR). Trang: 502-510. Năm 2017. (Dec 8 2017 12:11AM)
[3]Tham luận: Cải tiến thuật toán tự tương quan tìm cao độ của tín hiệu đàn ghi-ta trên vi xử lý ARM Cortex-M4. Tác giả: Nguyễn Bình Thiên, Ninh Khánh Duy. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR). Trang: 68-75. Năm 2017. (Dec 8 2017 12:17AM)
[4]Tham luận: Representing context in abbreviation expansion using machine learning approach. Tác giả: Trieu Thi Ly Ly, Nguyen Van Quy, Ninh Khanh Duy, Huynh Huu Hung, Dang Duy Thang. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR). Trang: 816-822. Năm 2017. (Dec 8 2017 12:23AM)
[5]Tham luận: Chuẩn hóa văn bản tiếng Việt dựa trên bộ quy tắc. Tác giả: Ninh Khánh Chi, Ninh Khánh Duy. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA 2017 - Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực. Trang: 132-138. Năm 2017. (Jun 11 2019 3:55PM)
[6]Tham luận: Xây dựng mô-đun điều khiển bằng giọng nói trong ứng dụng đọc báo điện tử cho người khiếm thị . Tác giả: Lê Vũ Công Hòa, Hoàng Thị Minh Khanh, Lê Quang Tam, Ninh Khánh Duy. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA 2017 - Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực. Trang: 212-218. Năm 2017. (Dec 22 2017 10:43PM)
[7]Bài báo: Biểu diễn ngữ cảnh trong khai triển chữ viết tắt dùng tiếp cận học máy . Tác giả: Ninh Khánh Duy, Nguyễn Văn Quý . Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 05(114).2017. Trang: 31-35. Năm 2017. (Nov 20 2016 12:34AM)
[8]Tham luận: Nghiên cứu đặc trưng của ngữ điệu tiếng Việt trong câu hỏi và câu trần thuật. Tác giả: Ninh Khánh Duy, Phan Huy Khánh. Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Công nghệ thông tin, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trang: 330-335. Năm 2006. (May 16 2011 1:09PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: A Speaker-Adaptive HMM-based Vietnamese Text-to-Speech System. Authors: Duy Khanh Ninh. Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2019). Pages: 342-346. Year 2019. (Oct 27 2019 9:56AM)
[2]Presentations: F0 parameterization of glottalized tones for HMM-based Vietnamese TTS. Authors: Duy Khanh Ninh, Yoichi Yamashita. The 16th Annual International Conference of ISCA (Interspeech), Dresden, Germany. Pages: 2202–2206. Year 2015. (Sep 18 2015 12:07AM)
[3]Article: F0 parameterization of glottalized tones in HMM-based speech synthesis for Hanoi Vietnamese. Authors: Duy Khanh Ninh and Yoichi Yamashita. IEICE Transactions on Information and Systems (SCIE). No: E98-D(12). Pages: 2280-2289. Year 2015. (Nov 30 2015 10:53PM)
[4]Article: A generation error function considering dynamic properties of speech parameters for minimum generation error training for hidden Markov model-based speech synthesis. Authors: Duy Khanh Ninh, Masanori Morise and Yoichi Yamashita. Acoustical Science and Technology (Scopus). No: 34(2). Pages: 123-132. Year 2013. (Mar 1 2013 10:33PM)
[5]Presentations: Introduction of duration models and dynamic features in MGE training for HSMM-based speech synthesis. Authors: Duy Khanh Ninh, Kook Cho and Yoichi Yamashita. Proceeding of Spring Meeting of Acoustical Society of Japan. Pages: 431-434. Year 2012. (Aug 15 2012 10:48AM)
[6]Presentations: Incorporating dynamic features into minimum generation error training for HMM-based speech synthesis. Authors: Duy Khanh Ninh, Masanori Morise, Yoichi Yamashita. The 8th International Symposium on Chinese Spoken Language Processing. Pages: 55-59. Year 2012. (Feb 7 2013 12:27PM)
[7]Presentations: An adaptive weighting approach for minimum generation error training considering dynamic features in HMM-based speech synthesis. Authors: Duy Khanh Ninh, Masanori Morise, Yoichi Yamashita. Autumn Meeting of Acoustical Society of Japan. Pages: 383-386. Year 2012. (Oct 2 2012 10:27PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn