Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,105,122

 Cải tiến thuật toán tự tương quan tìm cao độ của tín hiệu đàn ghi-ta trên vi xử lý ARM Cortex-M4
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Bình Thiên, Ninh Khánh Duy
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR); Số: 2017;Từ->đến trang: 68-75;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tìm tần số cơ bản của tín hiệu là bài toán cần thiết trong xử lý tín hiệu âm thanh, đặc biệt là xử lý tín hiệu âm nhạc. Bài báo này thực hiện việc cài đặt thuật toán tìm tần số cơ bản của tín hiệu đàn ghi-ta dùng hàm tự tương quan trên vi xử lý Arm Cortex-M4. Để làm tăng độ chính xác của thuật toán, bộ lọc Gaussian và hàm nội suy cubic spline được sử dụng. Các thử nghiệm với tín hiệu của sáu dây đàn ghi-ta cho thấy sai số trung bình của thuật toán hàm tự tương quan có và không dùng nội suy cubic spline so với thuật toán RAPT lần lượt là 1,0147Hz và 1,1199 Hz. Kết quả thực nghiệm cũng cho thấy tần số cơ bản cần tính càng cao thì việc dùng nội suy cubic spline có tác dụng giảm sai số càng lớn.
ABSTRACT
Detecting the fundamental frequency of signal is a common issue in audio signal processing, especially music processing. This paper implements pitch detection algorithm for guitar signals using autocorrelation function on Arm Cortex-M4 processor. To increase the accuracy of the algorithm, Gaussian filter and cubic spline interpolation were used. Experiments on guitar signals shows that the root mean square errors of the autocorrelation algorithms with and without using cubic spline interpolation compared to the RAPT algorithm are 1.0147 Hz and 1.1199 Hz, respectively. Experimetal results also exhibit that the use of cubic spline interpolation has more effectiveness when the estimated fundamental frequency is higher.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn