Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,111,411

 Nghiên cứu đặc trưng của ngữ điệu tiếng Việt trong câu hỏi và câu trần thuật
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ninh Khánh Duy, Phan Huy Khánh
Nơi đăng: Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Công nghệ thông tin, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Số: 2006;Từ->đến trang: 330-335;Năm: 2006
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu tìm các đặc trưng ngữ điệu của một ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng trong các ứng dụng tổng hợp và nhận dạng tiếng nói tự động. Nội dung bài báo trình bày một số kết quả thực nghiệm sử dụng phương pháp phân tích ảnh hưởng của ngữ điệu lên thanh điệu của âm tiết cuối trong hai kiểu câu nói tiếng Việt là câu hỏi và câu trần thuật. Chúng tôi đã sử dụng các câu mẫu được trích chọn từ VNSpeechCorpus, một cơ sở dữ liệu tiếng nói tiếng Việt đã được xây dựng ở trung tâm MICA, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
ABSTRACT
Intonation study has an important role in automatic speech synthesis and speech recognition technologies. This paper presents a study which aims to find out the characteristic of Vietnamese intonation in question and statement. The study is based on the examination of the influence of intonation on the final-syllable tone in these two sentence types. The speech corpus which is used in this study is extracted from VNSpeechCorpus, a large Vietnamese speech corpus which was built at International Research Center MICA, Hanoi University of Technology. The analysis results shows that there is a difference in intonation between the two sentence types: intonation has a rising form at the end of questions but has a falling form at the end of statements. This difference is realized by the shape of F0 contour and F0 level of the final syllable in each sentence type.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn