Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,476,973

 Điều tra, đánh giá hiện trạng hệ thống cấp thoát nước bên trong công trình dân dụng tại thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Lan Phương*; Mai Thị Thùy Dương
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(102).2016;Từ->đến trang: 70;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hệ thống cấp thoát nước là bộ phận quan trọng quyết định đến hiệu quả sử dụng của công trình và đảm bảo cho mọi hoạt động của công trình được diễn ra bình thường. Bài báo đã đưa ra kết quả khảo sát hiện trạng hệ thống cấp thoát nước bên trong công trình tại Đà Nẵng với phạm vi nhà ở gia đình và các công trình công cộng như bệnh viện, trường học, nhà hành chính…, và làm cơ sở cho việc quy hoạch, thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong và bên ngoài công trình một cách hoàn chỉnh, sát với thực tế hơn. Kết quả có được từ quá trình khảo sát cho thấy 95% các hộ dân trong thành phố được sử dụng thủy cục. Lượng nước tiêu thụ bình quân của một người trong một ngày đêm tỷ lệ thuận với mức độ trang bị thiết bị vệ sinh và mức sống của người dân. Lượng nước tiêu thụ bình quân của một người trong một ngày đêm của các hộ gia đình là 146 (l/người/ngđ), thấp hơn quy hoạch của thành phố và các tiêu chuẩn hiện hành
ABSTRACT
Water supply and drainage system is an important part that determines efficiency of the building and ensures that all activities of the building proceed normally. The article presents the result of a survey on the actual state of the water supply and drainage system inside the buildings in Danang city including households and public buildings such as hospitals, schools, administrative offices....The result will be used as the basis for planning and designing water supply and drainage system inside and outside the buildings in a more complete and realistic way.The survey results have shown that 95% of households in Da Nang city use tap water. The average amount of water used by one person a day is directly proportional to the level of sanitary equipment and citizens’ standard of living. The average amount of water used by one person counted on the whole city is 146 (litres/person.day), less than that of the city project and current standard.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn