Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,691,523

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Giảm phát thải khí nhà kính thông qua sử dụng nước hợp lý tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Lan Phương. Thành viên: Mai Thị Thùy Dương, Phan Thị Kim Thủy, Hoàng Ngọc Ân, Dương Gia Đức. Mã số: B2016-ĐN02-12 . Năm: 2018. (Sep 26 2019 4:19PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc tính toán, thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong công trình dân dụng tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Mai Thị Thùy Dương. Thành viên: ThS. Nguyễn Lan Phương.. Mã số: T2015-02-136. Năm: 2015. (Apr 12 2016 7:36PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xác định cường độ mưa phục vụ thiết kế hệ thống thoát nước mưa tại Thành phố Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Lan Phương. Thành viên: ThS. Đinh Văn Tình. Mã số: T 2011-02-13.. Năm: 2011. (Feb 27 2016 9:59PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ từ rác thải. Chủ nhiệm: Nguyễn Lan Phương. Thành viên: Hoàng Hải Phan Thị Kim Thủyabortion stories gone wrong read teenage abortion facts. Mã số: T2008- 02- 61. Năm: 2008. (Jan 24 2011 5:38PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Đánh giá hiện trạng thu gom và đề xuất phân loại chất thải rắn tại nguồn. Chủ nhiệm: Nguyễn Lan Phương. Mã số: T2007-02-35. Năm: 2007. (Jan 24 2011 5:42PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu Lao động nghề nghiệp và môi trường phục vụ giảng dạy bảo vệ môi trường cho các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp thuộc khối công nghệ.. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: Hoàng Lan Phương, Trần Văn Quang, Nguyễn Lan Phương, Nguyễn Thị Lê, Nguyễn Đình Huấn. Mã số: B2002-17-18-DAMT. Năm: 2003. (Jan 24 2011 5:47PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn