Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,675,229

 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGUỒN NƯỚC NGẦM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ, TP ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Lan Phương, Mai Thị Thùy Dương
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 5;Từ->đến trang: 56-60;Năm: 2018
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, bên cạnh nguồn nước thủy cục, vẫn có rất nhiều hộ gia đình sử dụng nguồn nước ngầm cho các mục đích khác nhau như sinh hoạt, ăn uống và tưới tiêu…dẫn đến việc khai thác nước ngầm quá mức cho phép. Việc sử dụng nước ngầm trực tiếp không qua xử lý khiến người sử dụng phải đối mặt với nhiều nguy cơ mắc bệnh. Bài báo đã đưa ra kết quả khảo sát trên địa bàn quận Thanh Khê: (1) Số lượng hộ gia đình sử dụng nước ngầm: 2939/36875 hộ, chiếm tỷ lệ 7,97%. (2) Mục đích sử dụng nước ngầm: 47,5% số hộ sử dụng với mục đích ăn uống và sinh hoạt và 52,5% số hộ dùng cho tưới tiêu.(3) Chất lượng các mẫu nước dùng cho mục đích tưới tiêu đều đảm bảo tiêu chuẩn. Chất lượng nước cho mục đích sinh hoạt và ăn uống có các thông số như độ đục, độ cứng, COD,NO2-, Fe, Mn của một số mẫu còn vượt quy chuẩn hiện hành. [1]
ABSTRACT
Currently, beside the water source, there are still numbers of households using underground water for various purposes such as living, eating, irrigation and so on which lead to overexploitation of underground water. Using untreated groundwater bring many risks to the comsumers. The research presents the survey results in Thanh Khe district: (1) The number of households using groundwater: 2939/36875 households, accounting for 7,97%. (2) Reasons for using groundwater: 47,5% of households use it for drinking and domestic purposes and 52,5% of households use it for irrigation. (3) The water for irrigation purposes ensures the standard level of quality. Some samples of the water for living and dining purposes has some parameters such as turbidity, hardness, COD, NO2-, Fe, Mn that exceeds current standards. [1]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn