Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,610,650

 Nghiên cứu xác định cường độ mưa phục vụ thiết kế hệ thống thoát nước mưa tại Thành phố Đà Nẵng.
Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn Lan Phương; Thành viên:  ThS. Đinh Văn Tình
Số: T 2011-02-13. ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Môi trường
Xác định các mối quan hệ về cường độ mưa, tần suất và thời gian mưa tại thành phố Đà Nẵng. Xác định công thức tính toán cường độ mưa phục vụ cho tính toán thoát nước mưa tại thành phố Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn