Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,476,484

 Đánh giá hiện trạng thu gom và đề xuất phân loại chất thải rắn tại nguồn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Nguyễn Lan Phương; Thành viên:  
Số: T2007-02-35 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Môi trường
- Đánh giá hiện trạng thu gom chất thải rắn tại phường Nam Dương- tp Đà Nẵng
- Thu thập các thông tin có liên quan đến người dân về vấn đề chất thải rắn và phân loại chất thải rắn.
- Xác định thành phần, tính chất của chất thải rắn.
- Đề xuất phương án phân loại chất thải rắn tại nguồn.
walgreens prints coupons open free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn