Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,314,855

 Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu Lao động nghề nghiệp và môi trường phục vụ giảng dạy bảo vệ môi trường cho các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp thuộc khối công nghệ.
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Bùi Văn Ga
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  Hoàng Lan Phương, Trần Văn Quang, Nguyễn Lan Phương, Nguyễn Thị Lê, Nguyễn Đình Huấn
Số: B2002-17-18-DAMT ; Năm hoàn thành: 2003; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Môi trường
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affairwalgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn