Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,644,334

 Biểu tượng lửa trong văn xuôi Hoàng Phủ Ngọc Tường
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Minh Hiền
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, ISSN 1859 – 1388
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 23 .;Từ->đến trang: 12 -13;Năm: 2004
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn