Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,456,273

 Phân hủy Sodium Dodecyl Sulfate bằng phương pháp điện hóa và quang điện hóa
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang M. Nguyen, Chi M. Phan*, Tushar Sen
Nơi đăng: Chemical Engineering Journal; Số: 287;Từ->đến trang: 633-639;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
A comparative degradation of sodium dodecyl sulfate (SDS) by photoelectrochemical (PEC) and electrochemical in dark (EC – dark) processes was investigated. The completed degradation of SDS molecules after the first hour was observed via UV–Vis spectrum and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). On contrast, only 1% SDS was removed by physical adsorption on α-Fe2O3 surface. A numerical model was developed to describe simultaneous reactions during degradation process, including SDS hydrolysis, complete oxidation and partial oxidation of dodecanol. The model was able to predict the kinetics of both SDS removal and TOC reduction. It was found that the PEC method was more efficient compared to the EC – dark process. The process showed that simple PEC process can complete remove the sulfate group in SDS and reduce 90% of TOC. The remaining organics contains hydroxyl and carboxylic groups, which are less harmful than SDS.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn