Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='nmhoang' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,034,102

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANOCLAY COMPOSITE TRÊN NỀN NHỰA POLYESTER KHÔNG NO. Tác giả: Đoàn Thị Thu Loan, Hồ Viết Lộc, Nguyễn Minh Hoàng. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG -
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: SỐ 1(42). Trang: 34-41. Năm 2011.
(Jun 29 2014 12:07AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Role of Capping Agent in Wet Synthesis of Nanoparticles. Authors: Chi M Phan, Hoang M Nguyen. The Journal of Physical Chemistry A. No: 121 (17). Pages: 3213–3219. Year 2017. (Jul 3 2017 8:33AM)
[2]Presentations: Photoelectrochemical degradation of Sodium dodecyl sulfate based on α-Fe2O3 nanostructure. Authors: Hoang M. Nguyen, Chi M. Phan*, Tushar Sen. 4th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes. Pages: 11. Year 2015. (Nov 27 2015 2:00PM)
[3]Article: TOC removal from laundry wastewater by photoelectrochemical process on Fe2O3nanostructure. Authors: Hoang M. Nguyena*, Chi M. Phana*, Tushar Sena* & Son A. Hoangb*. Desalination and Water Treatment
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 2015. Pages: 1-7. Year 2015.
(Nov 27 2015 1:51PM)
[4]Article: Degradation of Sodium Dodecyl Sulphate by Photoelectrochemical and Electrochemical Processes. Authors: Hoang M. Nguyen, Chi M. Phan*, Tushar Sen. Chemical Engineering Journal. No: 287. Pages: 633-639. Year 2015. (Nov 27 2015 1:57PM)
[5]Presentations: Degradation of organic compounds in laundry wastewater by photoelectrochemical process. Authors: Hoang M. Nguyen, Chi M. Phan*, Tushar Sen, Son A. Hoang. The 6th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2014), 30 October - 02 November, 2014 Ha Long City, Vietnam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 15. Year 2014.
(Nov 27 2015 2:05PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn