Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,703,304

 Sản xuất khí tổng hợp từ phản ứng methane reforming kết hợp với CO2 và hơi nước gia nhiệt bởi microwave
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang M. Nguyen, Gia Hung Pham, Robert Vargoni, Shaomin Liu
Nơi đăng: 2019 9th International Conference on Chemistry and Chemical Process (ICCCP 2019); Số: 11;Từ->đến trang: 11;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The combined steam and dry reforming of methane (SDR) under microwave (MW)irradiation allows to reduce the number of equipment, which favors the riser and mooringsystems to produce syngas and imparts greater flexibility in controlling the reactor sizethrough which a lightweight reformer can be fabricated, particularly for floatingproduction, storage, and offloading vessels (FPSOVs). In this study, the production ofsyngas (H2 and CO) via steam (H2Osteam) combined with dry reforming of methane (SDR)under MW heating over CoMo catalyst supported on Al2O3 has first time been studied.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn