Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,704,868

 Điều chỉnh độ hấp thụ vi sóng và hoạt tính xúc tác của Co3O4 bằng điều chỉnh kích thước hạt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang M Nguyen, Chi M Phan, Gia Hung Pham, Yusuke Asakuma, Robert Vagnoni, Shaomin Liu
Nơi đăng: Journal of Industrial and Engineering Chemistry; Số: 94;Từ->đến trang: 174-179;Năm: 2021
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Microwave (MW)-assisted heterogeneous catalytic chemical reactions have opened advanced routines over the conventional methodology. MW absorption ability of catalyst governed by its particle size is the foremost important factor to be considered before designing catalysts for such MW-based chemistry. Despite considerable interest in applying metallic-based catalysts for MW-assisted reactions, the influences of particle size on catalyst’s MW absorption ability and its resultant activity remain elusive. Here, we report an effective approach to tailor the MW absorption ability of Co3O4 catalyst via controlling its particle size during the crystal growth. A developed theoretical model verified that a capping agent could regulate Co3O4 particle size effectively. For the unsupported Co3O4 catalysts, smaller particle size possessed higher MW absorption capacity and thereby delivered higher activity for MW-assisted bi-reforming of methane. High conversion of 63% CH4 and a syngas ratio (H2/CO) of 2.2 was achieved with the smallest Co3O4 particles, at 20 nm. In contrast, the supported Co3O4 samples required larger particles to ensure adequate exposure to the incident MW, which is partially covered by MW-inert support. The results disclose that by tailoring particles size appropriately, metallic-based catalysts can be optimised for MW-based chemical reactions.
ABSTRACT
Microwave (MW)-assisted heterogeneous catalytic chemical reactions have opened advanced routines over the conventional methodology. MW absorption ability of catalyst governed by its particle size is the foremost important factor to be considered before designing catalysts for such MW-based chemistry. Despite considerable interest in applying metallic-based catalysts for MW-assisted reactions, the influences of particle size on catalyst’s MW absorption ability and its resultant activity remain elusive. Here, we report an effective approach to tailor the MW absorption ability of Co3O4 catalyst via controlling its particle size during the crystal growth. A developed theoretical model verified that a capping agent could regulate Co3O4 particle size effectively. For the unsupported Co3O4 catalysts, smaller particle size possessed higher MW absorption capacity and thereby delivered higher activity for MW-assisted bi-reforming of methane. High conversion of 63% CH4 and a syngas ratio (H2/CO) of 2.2 was achieved with the smallest Co3O4 particles, at 20 nm. In contrast, the supported Co3O4 samples required larger particles to ensure adequate exposure to the incident MW, which is partially covered by MW-inert support. The results disclose that by tailoring particles size appropriately, metallic-based catalysts can be optimised for MW-based chemical reactions.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn