Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu cấu trúc điện tử và tính chất nhiệt của gamma'- Fe4N. Tác giả: Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Lê Châu Thành. Tạp chí khoa học và công nghệ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 12(73). Trang: 31-36. Năm 2013.
(Dec 18 2014 1:15PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Spark ignition probability and minimum ignition energy transition of the lean iso-octane/air mixture in premixed turbulent combustion. Authors: L.J. Jiang, S. Shy, M.T. Nguyen, S.Y. Huang, D.W. Yu. Combustion and Flame. No: 187. Pages: 87-95. Year 2018. (Dec 2 2017 9:32AM)
[2]Article: Is turbulent facilitated ignition through differential diffusion independent of spark gap?. Authors: S.S. Shy, M.T. Nguyen, S.-Y. Huang, C.-C. Liu. Combustion and Flame. No: 185. Pages: 1-3. Year 2017. (Aug 10 2017 8:39AM)
[3]Presentations: Fuel Similarity and Turbulent Burning Velocities of Stoichiometric Iso-octane, Lean Hydrogen, and Lean Propane at High Pressure. Authors: M.T. Nguyen, L.J. Jiang, Shenqyang (Steven) Shy*. 26th International Colloquium on the Dynamics of Explosions and Reactive Systems. Pages: 1-6. Year 2017. (Aug 10 2017 8:47AM)
[4]Article: High-temperature, high-pressure burning velocities of expanding turbulent premixed flames and their comparison with Bunsen-type flames. Authors: L.J. Jiang, S.S. Shy, W.Y. Li, H.M. Huang, M.T. Nguyen. Combustion and Flame. No: 172. Pages: 173-182. Year 2016. (Aug 2 2016 3:17PM)
[5]Presentations: A Minimum Ignition Energy Transition on Spark Ignition of Lean Iso-octane/Air Mixture at 373 K. Authors: L.J.Jang, M.T.Nguyen, S.Y.Huang, S.S.Shy*. 13th International Conference on Combustion & Energy Ultilization. Pages: 34. Year 2016. (Oct 11 2016 10:07AM)
[6]Article: Magnetic and Mechanical Properties of Deformed Iron Nitride γ′-Fe4N. Authors: Chin-Hsiang Cheng, Minh-Tien Nguyen, Tzong-Shyng Leu, I-Ling Chang, Ming-Liang Liao, Sergey V. Panin, and Alexey V. Panin.. Journal of Applied Mathematics
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. No: vol. 2015. Pages: 1-9. Year 2015.
(Oct 16 2015 2:54PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn