Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,484,863

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xây dựng phần mềm tính thiết kế lò dầu truyền nhiệt kiểu π đốt hỗn hợp than đá và biogas cho các nhà máy tinh bột sắn. Tác giả: Trần Văn Vang, Nguyễn Quốc Huy. Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: Số 01(110). Trang: 106-110. Năm 2017. (Jan 8 2018 3:09PM)
[2]Bài báo: Xác định các yếu tố vận hành ảnh hưởng đến hiệu quả thu hồi dầu sinh học từ quá trình nhiệt phân nhanh sinh khối. Tác giả: Pham Duy Vu, Hoàng Dương Hùng, Nguyen Quoc Huy, Tran Van Vang. Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: Số 11(108). Trang: 279-293. Năm 2017. (Jan 8 2018 3:09PM)
[3]Bài báo: Xác định thông số động học của bã mía khi nhiệt phân nhanh trong lò tầng sôi. Tác giả: Pham Duy Vu, Trần Văn Vang, Nguyen Quoc Huy, Hoàng Dương Hùng. Tạp chí Năng Lượng Nhiệt. Số: 133. Trang: 14-18. Năm 2017. (Jan 8 2018 3:11PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá công nghệ kết hợp năng lượng mặt trời với hydro cấp điện độc lập cho vùng sâu. Tác giả: Nguyễn Quốc Huy, Trần Thanh Sơn. Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: Số 11(120). Trang: 46-50. Năm 2017. (Jan 8 2018 3:14PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ đốt than cho nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I. Tác giả: Bùi Ngọc Dũng, Nguyễn Quốc Huy. Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: Số 9(118).2017. Trang: 10-14. Năm 2017. (Jan 8 2018 3:16PM)
[6]Bài báo: Xây dựng module xác định thông số nhiệt động của hơi nước. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Thái Ngọc Sơn, Nguyễn Quốc Huy. Tạp chí Năng Lượng Nhiệt. Số: 103. Trang: 14-17. Năm 2012. (Apr 14 2016 3:42PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Analytical Modelling Fast Pyrolysis of Biomass Particles in Fluidized Bed Reactor. Authors: Vu Duy Pham, Huy Quoc Nguyen, Vang Van Tran, Lam Nguyen-Dinh, Hung Duong Hoang. IEEE Xplore — 2017 The International Conference on Systems Science and Engineering. No: ISSN: 2325-0925. Pages: 100-105. Year 2017. (Jan 8 2018 3:07PM)
[2]Article: Deployment of off-grid solar photovoltaic systems in remote areas in Vietnam. Authors: Nguyen Quoc Huy, Tran Van Vang, Matthew Wright, Doan Thi Huong Thao. The 2016 International Conference on Advanced Technology & Sustainable Development. No: ISBN: 9786049200403. Pages: 204-212. Year 2016. (Jan 8 2018 3:03PM)
[3]Article: Research on manufacturing experimental fast pyrolysis model for bio-oil production. Authors: Pham Duy Vu, Nguyen Quoc Huy, Tran Van Vang, Hoang Duong Hung, Phan Duc Trong. The 2016 International Conference on Advanced Technology & Sustainable Development. No: ISBN: 9786049200403. Pages: 323-331. Year 2016. (Jan 8 2018 3:04PM)
[4]Article: PEM Fuel Cell Heat Recovery for Preheating Inlet Air in Standalone Solar-Hydrogen Systems for Telecommunication Applications: An Exergy Analysis. Authors: Huy Quoc Nguyen, Asma Mohamad Aris, Bahman Shabani. International Journal of Hydrogen Energy / SCI (IF = 3.54). No: 41. Pages: 2987 - 3003. Year 2016. (Apr 14 2016 3:37PM)
[5]Article: Biomass energy development are suitable direction for the central Vietnam in contribution to greenhouse gas emission reductions. Authors: Hoang Ngoc Dong, Nguyen Quoc Huy. 2012 United Kingdom – Vietnam Clean Energy Conference and Exhibition (2012 UK-VN CECE). No: 57. Pages: 76 - 80. Year 2012. (Apr 14 2016 3:38PM)
[6]Article: Research on using cool thermal storage technology in Vietnam. Authors: Nguyen Thanh Van, Nguyen Quoc Huy, Nguyen Thi Thuy Vi. 2012 United Kingdom – Vietnam Clean Energy Conference and Exhibition (2012 UK-VN CECE. No: 57. Pages: 190-194. Year 2012. (Apr 14 2016 3:39PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn