Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,662,678

  Professional training case managemant for collaborators social work in DaNang city
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Bui Van Van1, Nguyen Thi Hang Phuong2
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Quốc tế lần thứ nhất về “Nghiên cứu trong Khoa học Giáo dục, Khoa hội Xã hôi-Nhân văn, Khoa học Quản lý và Khoa học Tự nhiên”, tổ chức tại Trường Đại học Hoàng gia Roi-Et, Thái Lan 24-26/11/2015; Số: 1;Từ->đến trang: 201-205;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Case management is a process of nature assistance expertise in social work. The last time the Department of Labour - Invalids and Social Affairs of Da Nang City in collaboration with a comprehensive program and help integrate people with disabilities (PDSP) of the Agency for International Development (USAID) held a class set fostering professional training case managers with accessibility for staff and employees, social workers not responsible or collaborators of social work Danang. Course content includes: Overview of case management for people with disabilities, the case management process for people with disabilities, the case management skills to people with disabilities. Course outcomes were evaluated based on the program's tools and comprehensive integration of people with disabilities support international development agencies USA. Course outcomes were evaluated successfully. The lessons and experiences of the class have important implications for the next training course better achieved. Keywords: Social work; case management; persons with disabilities; social workers; Danang
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn