Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,548,478

 Khảo sát việc sử dụng ý kiến phản hồi từ bạn học trong việc học kĩ năng Viết của sinh viên năm thứ nhất khoa tiếng Anh, trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hằng*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 8(105).2016;Từ->đến trang: 20;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài nghiên cứu này nhắm mục đích tìm hiểu thực trạng sử dụng ý kiến phản hồi từ bạn học trong việc học kĩ năng viết của sinh viên năm thứ nhất khoa tiếng Anh, trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng. Bên cạnh đó, thái độ của sinh viên đối với loại phản hồi này và mức độ tác động của nó đối với việc cải thiện kĩ năng viết cũng được khảo sát. Nghiên cứu được thực hiện thông qua bảng câu hỏi dành cho sinh viên, phân tích bài viết của sinh viên, kết hợp với phỏng vấn giáo viên. Nhìn chung, việc sử dụng ý kiến phản hồi từ bạn học có tác động tích cực đến việc cải thiện kĩ năng viết của sinh viên. Bài nghiên cứu cũng đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng loại hoạt động này trong việc học kĩ năng viết.
ABSTRACT
This study is aimed at investigating the status quo of using peer feedback of first-year students at the English Department, University of Foreign Language Studies, The University of Danang. In addition, students’ attitudes towards peer feedback as well as the extent to which peer feedback affects first-year students’ writing skills are also examined. The research instruments include questionnaires for students, students’ writing papers and teacher interviews. In general, the use of peer feedback has a positive effect on students’ writing skills. The study also puts forward some recommendations that can partly contribute to the enhancement of the efficiency of using peer feedback in first-year writing classes.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn