Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 54,540,587

 Second Language Knowledge of Collocation
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi My Hang
Nơi đăng: 2013 International Conference on Innovation in English Teaching and Research; Số: 1;Từ->đến trang: 26;Năm: 2013
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
This study examines (a) Vietnamese EFL learners’ knowledge of verb-noun and adjective-noun collocations at three word frequency levels: 1000, 2000, and 3000, (b) knowledge of the form-meaning connection of single-word items at the same frequency levels, and (c) the relationship between knowledge of collocation and form-meaning connection of single word items. A total of 100 students took a 180-item collocation test and a new version of the Vocabulary Levels Test. The findings of the study indicated that (a) the participants had insufficient knowledge of collocation, (b) there was little difference between knowledge of adjective-noun and verb-noun collocations, (c) knowledge of form-meaning connection was much greater than collocational knowledge, (d) the development of collocational knowledge was found to be affected by frequency in the same way as single-word items, and (e) there was a positive relationship between knowledge of collocation and knowledge of form-meaning connection.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn